Friday, June 27, 2008

The Iranian root ...

"... و اين مردمان را رسمهايي ويژه و قوانيني سخت باشد و بر حسب اين كه چه اندازه خرد اندوخته و كردار نيكو كرده باشند، پايگاني در ميان خود دارند. گويند كه در ميان خويش پيمانها و عهدها دارند كه كس را نيازارند و جز نيكي به خويش و بيگانه نكنند و از آنچه تن و جان را افسرده و رنجور كند پرهيز نمايند. خدمت كردن به ياران رابر خويش فرض گيرند و هر آن كرداري را كه توانايي و فرهمندي و خرد و شادماني را افزون كند را ارج گذارند و بستايند. از ديرباز ايشان را نگهبانان رازهاي بسيار و دانشهاي كهن دانسته­اند و نام پارسيان را از آن رو به ايشان نهاده­اند كه در ايران زمين هر بلا و زوالي كه برخيزد، ايشان مانند درختي در توفان بر ريشه­ هايشان استوار مانند و بقاي اين فرهنگ و تمدن را ممكن سازند. از ميان رازهايي كه خزانه­دارِ آن هستند، يكي مهر است كه..."

برگرفته از "كتابهاي گمشده­ي مغان- كتاب سوم، فصل دوم، برگ 66"

Special thanks to Shervin Vakili for his endless efforts in leading us to our roots ...

No comments: